Để tác dụng hết a mol triolein cần dùn...

Câu hỏi: Để tác dụng hết a mol triolein cần dùng tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a bằng.

A. 0,20.

B. 0,30.

C. 0,15.

D. 0,25.