X là axit đơn c

Câu hỏi: X là axit đơn chức, mạch hở; Y là ancol đơn chức, mạch hở. Đun hỗn hp X, Y vi H2SO4 đc thu được este Z. Biết trong Z có cha 54,54% khối lượng cacbon. Scp cht phù hợp với X, Y là

A. 4.

B3.

C. 2.

D. 1.