Một xe đạp đang đi với tốc độ 12 km/h thì hã...

Câu hỏi: Một xe đạp đang đi với tốc độ 12 km/h thì hãm phanh ở thời điểm t = 0. Xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a và đi được thêm 10 m thì đừng lại ở thời điểm t1. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Giá trị 2at12 bằng

A. – 40 m.

B. -20 m.

C. -50 m.

D. -15 m.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn thi Vật Lí 10 có lời giải !!