Ở ruồi giấm,...

Câu hỏi: ruồi gim, mỗi gen quy định một tính trạng, alen tr ội trội hoàn toàn. Phép lai P:

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3