Quá trình diễn biến của Hội nghị P...

Câu hỏi: Quá trình diễn biến của Hội nghị Pari gắn liền với đời Tổng thống nào của nước Mĩ?

A. Kenmodi

B. Giônxơn, Níchxơn

C. Nichxơn, Ford

D. Giônxơn, Níchxơn, Ford