Ở một loài động vật, gen A nằm trê...

Câu hỏi: Ở một loài động vật, gen A nằm trên NST thường qui định tính trạng màu mắt có 4 alen có quan hệ trội lặn hoàn toàn. Tiến hành hai phép lai như sau:

A. 1  

B. 2   

C. 3   

D. 4

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

323 Bài tập Quy luật di truyền có lời giải chi tiết !!