Nhận định nào dưới đây phản ánh

Câu hỏi: Nhận định nào dưới đây phản ánh không đúng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968 của quân dân miền Nam Việt Nam?

A. Là thắng lợi có ý nghĩa quan trọng về mặt sách lược

B. Làm đảo lộn chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ

C. Mở ra cục diện vừa đánh vừa đàm cho cuộc kháng chiến

D. Là thắng lợi có ý nghĩa quan trọng về mặt chiến lược