Một loài động vật, biết mỗi cặp gen quy định...

Câu hỏi: Một loài động vật, biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: AaBbDdEe × AabbDdee, thu được F1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.