Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 c...

Câu hỏi: Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số 0;1;2;3;4 

A. 60

B. 24

C. 48

D. 11