Nghiệm của phương trình

Câu hỏi: Nghiệm của phương trình P2x2-P3x=8 là :

A. 4 và 6

B. 2 và 3

C. -1 và 4

D. -1 và 5