Ở cây lúa, nước chủ yếu được thoát qua cơ qu...

Câu hỏi: Ở cây lúa, nước chủ yếu được thoát qua cơ quan nào sau đây?

A. Rễ

B. Cành

C. Thân

D.