Trong các chất dinh dưỡng sau, chất nào được...

Câu hỏi: Trong các chất dinh dưỡng sau, chất nào được cơ thể hấp thụ trực tiếp không cần qua bước chuyển hóa?

A. Protein.

B. Muối khoáng.

C. Gluxit.

D. Vitamin.