Bao hoa gồm có hai thành phần,...

Câu hỏi: Bao hoa gồm có hai thành phần, đó là:

A. Tràng và nhị.

B. Đài và tràng.

C. Nhị và nhuỵ.

D. Đài và nhuỵ.