Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam t...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết địa điểm nào sau đây có lượng mưa trung bình năm lớn nhất?

A. TP. Hồ Chí Minh

B. Hà Nội

C. Hà Tiên

D. Huế