Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam t...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết gió mùa hạ thổi vào Bắc Bộ theo hướng nào sau đây?

A. Tây Bắc

B. Đông Bắc

C. Tây Nam

D. Đông Nam