Hoa lưỡng tính có đặc điểm nào dưới đây ?

Câu hỏi: Hoa lưỡng tính có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Chỉ có nhuỵ

B. Chỉ có nhị

C. Có đủ đài và tràng

D. Có đủ nhị và nhuỵ

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 6 Bài 29 (có đáp án): Các loại hoa !!