Vùng kinh tế trọng điểm kh...

Câu hỏi: Vùng kinh tế trọng điểm không có đặc điểm nào sau đây?

A. Chuyên sản xuất công nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ công nghiệp

B. Có khả năng thu hút các ngành công nghiệp, dịch vụ mới

C. Có tỉ trọng lớn trong tổng GDP quốc gia

D. Hội tụ đầy đủ các thể mạnh, tập trung tiềm lực kinh tế và hấp dẫn đầu tư