Cao uỷ Pháp ở Đông Dương trong thờ...

Câu hỏi: Cao uỷ Pháp ở Đông Dương trong thời kì từ cuối năm 1945 đến năm 1947 là

A. Lơcơléc.

B. Bôlae.

C. Đácgiăngliơ.

D. Rơve.