Nét nổi bật của phong trào dân chủ...

Câu hỏi: Nét nổi bật của phong trào dân chủ 1936 -1939 ở Việt Nam là

A. sử dụng đụng đấu tranh hợp pháp.

B. sử dụng đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị.

C. tập hợp được lực lượng chính trị của quần chúng hàng triệu người.

D. buộc thực dân Pháp nhượng bộ quyền dân sinh, dân chủ.