Luận cương chính trị tháng 10-1930...

Câu hỏi: Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng được thông qua khi nào?

A. Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương, tháng 3-1935.

B. Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương, tháng 10-1930.

C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ I, tháng 10-1930.

D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ II, tháng 10-1930.