Hiện tượng quang điện trong:

Câu hỏi: Hiện tượng quang điện trong:

A. là hiện tượng êlectron hấp thụ phôtôn có năng lượng đủ lớn để bứt ra khỏi khối chất.

B. hiện tượng êlectron chuyển động mạnh hơn khi hấp thụ phôtôn.

C. có thể xảy ra với ánh sáng có bước sóng bất kì.

D. xảy ra với chất bán dẫn khi ánh sáng kích thích có tần số lớn hơn một tần số giới hạn.