Chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp từ không khí...

Câu hỏi: Chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp từ không khí vào bể đựng chất lỏng có đáy phẳng, nằm ngang cới góc tới i = 300. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng tím nt = 1,45 và đối với ánh sáng đỏ nđ = 1,41. Bề rộng của dải màu thu được ở đáy chậu là 1,5 cm. Chiều sau của nước trong bể là

A. 1,53 m.

B. 1,26 m.

C. 1,45 m.

D. 1,12 m.