Một khối đa diện lồi với các mặt l...

Câu hỏi: Một khối đa diện lồi với các mặt là tam giác thì

A. 3M = 2C

B. 3M > 2C

C. 3M < 2C 

D. Cả ba đáp án sai