Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 3f, 5...

Câu hỏi: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 3f, 5f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện lần lượt là v, 3v, kv. Giá trị k là

A.

B. 5

C.

D. 15