Văn kiện nào xác định lực lượng cá...

Câu hỏi: Văn kiện nào xác định lực lượng cách mạng Việt Nam là công nông tiểu tư sản, trí thức?

A. Luận cương chính trị tháng 10-1930.

B. Nghị quyết Hội nghị lần thứ I của Đảng tháng 10-1930.

C. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng Cộng sản Đông Dương.