Ở thân cây gỗ trưởng thành, tầng sinh trụ

Câu hỏi: Ở thân cây gỗ trưởng thành, tầng sinh trụ nằm ở đâu  ?

A. Nằm chìm trong lớp thịt vỏ

B. Nằm xen giữa mạch rây và mạch gỗ

C. Nằm phía ngoài mạch rây

D. Nằm bên trong mạch gỗ