Ở một loài thực vật lưỡng bội xét...

Câu hỏi: Ở một loài thực vật lưỡng bội xét hai cặp gen A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định màu sắc hoa. Kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ, trong kiểu gen chỉ có một loại alen trội B cho kiểu hình hoa hồng, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn thu được F1 gồm 3 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của kiểu gen không phụ thuộc vào môi trường theo lý thuyết kết luận nào sau đây sai?

A. F1 có 5 loại kiểu gen dị hợp quy định tính trạng màu sắc hoa

B. Số cây hoa hồng có kiểu gen dị hợp tử ở F1 chiếm 12,5%

C. Trong các cây hoa hồng ở F1 cây hoa hồng đồng hợp tử chiếm 25%

D. Số cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử ở F1 chiếm 50%