Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Na...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Gâm thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Sông Hồng

B. Sông Thái Bình

C. Sông Mê Công

D. Sông Đồng Nai