Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở...

Câu hỏi: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương, lĩnh vực nào không được Pháp chú trọng đầu tư ?

A. Công nghiệp nhẹ.

B. Ngoại thương.

C. Công nghiệp nặng.

D. Giao thông vận tải.