Trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh...

Câu hỏi: Trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai, so với Nhật Bản, các nước Tây Âu không có lợi thế từ yếu tố nào dưới đây

A. Chi phí cho quốc phòng thấp

B. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật

C. Sự lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước

D. Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển