Một sóng ngang truyền theo phương Ox từ O vớ...

Câu hỏi: Một sóng ngang truyền theo phương Ox từ O với chu kỳ sóng 0,1 s. Tốc độ truyền sóng là 2,4 m/s. Điểm M trên Ox cách O một đoạn 65 cm. Trên đoạn OM có số điểm dao động ngược pha với M là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.