Khi chiếu lên một tấm kim loại lần lượt hai...

Câu hỏi: Khi chiếu lên một tấm kim loại lần lượt hai bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,2 µm và λ2 = 0,4 µm thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện tương ứng là v1 và v2 = v1/3.Giới hạn quang điện của kim loại là:

A. 362nm

B. 420nm

C. 457nm

D. 520nm