Sự kiện gắn với khởi nghĩa ở Hà Nộ...

Câu hỏi: Sự kiện gắn với khởi nghĩa ở Hà Nội năm 1945

A. hàng chục vạn nhân dân nội thành xuống đường biểu dương lực lượng.

B. hàng chục vạn nhân dân ngoại thành kéo vào biểu tình, thị uy chiếm các công sở.

C. khởi nghĩa nổ ra và giành được thắng lợi trong một ngày.

D. câu A và B đúng.