Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe S2S2=1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe S1S2 đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1=0,6μm và bước sóng λ2. Trong khoảng rộng L=2,4m trên màn, đếm được 33 vạch sáng, trong đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân, biết 2 trong 5 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của trường giao thoa, bước sóng λ2

A.

B.

C.

D.