Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình tha...

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B có AB = a, BC = a, CD = a6, SA = a6. Khi SA   (ABCD) thì khoảng cách từ giữa AD và SC là?

A. a53 

B. a52

C. a63

D. a62