Hệ quả của chế độ xã hội chủ nghĩa...

Câu hỏi: Hệ quả của chế độ xã hội chủ nghĩa bị tan rã ở các nước Đông Âu và Liên bang Xô viết là

A. sự tan rã của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ở Liên Xô.

B. chia cắt giữa các nước cộng hòa ở Liên Xô.

C. sự giải thể của Hội đồng Tương trợ kinh tế (SEV) và Tổ chức Hiệp ước Vácsava.

D. sự chấm dứt Chiến tranh lạnh tồn tại hơn bốn mươi năm.