Trong thí nghiệm I âng về giao thoa, ánh sán...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm I âng về giao thoa, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5μm, khoảng cách giữa hai khe 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Khoảng  cách giữa vân sáng bậc 1 và vân tối bậc 3 ở cùng bên so với vân trung tâm là:

A. 1mm

B. 2mm

C. 2,5mm

D. 1,5mm