Có bao nhiêu phát biểu sau đây đún...

Câu hỏi: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về hô hấp ở thực vật?

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4