Ở vịnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ s...

Câu hỏi: Ở vịnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ s hình thành cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất nước ta?

A. Vịnh Dung Quất

B. Vịnh Cam Ranh

C. Vịnh Vân Phong

D. Vịnh Xuân Đài