Cho các nhận định sau

Câu hỏi: Cho các nhận định sau

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4