Ý nào không

Câu hỏi: Ý nào không phản ánh hậu quả do cuộc Chiến tranh lạnh để lại?

A. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, nguy cơ diễn ra cuộc chiến tranh thế giới mới. 

B. Lợi dụng Chiến tranh lạnh, chủ nghĩa khủng bố xuất hiện, đe dọa an ninh thế giới. 

C. Các nước phải chi phí nhiều tiền của và sức người để chạy đua vũ trang. 

D. Mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Liên Xô và Mĩ bị phá vỡ.