Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm...

Câu hỏi: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là kết quả tất yếu của

A. Phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1919 - 1926.

B. Cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.

C. Phong trào công nhân trong những năm 1925 - 1927.

D. Phong trào công nhân trong những năm 1919 - 1925.