Cho bảng số liệu:

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:

A. Biểu đồ miền

B. Biểu đồ cột

C. Biểu đồ tròn

D. Biểu đồ đường