DÂN SỐ CÁC NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG N...

Câu hỏi: DÂN SỐ CÁC NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á NĂM 2015

A. In-đô-nê-xi-a chiếm hơn 40,7% dân số trong khu vực. 

B. Phi-lip-pin có số dân lớn nhất. 

C. Đông Ti-mo có dân số thấp nhất. 

D. Việt Nam đứng thứ 4 về dân số ở khu vực.