Thực chất của chính sách "dùng người Việt đá...

Câu hỏi: Thực chất của chính sách "dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" của Pháp sau chiến dịch Việt Bắc (1947) là đang thực hiện chiến lược chiến tranh gì ở nước ta

A. Chiến lược đánh nhanh thắng nhanh

B. Chiến tranh xâm lược thực dân mới

C. Chiến tranh tổng lực

D. Chiến lược đánh lâu dài với ta