Loại giao tử AbdE có thể được tạo...

Câu hỏi: Loại giao tử AbdE có thể được tạo ra từ kiểu gen nào sau đây?

A. AABBDDEe

B. AABbddEE

C. AabbDdee

D. aaBbDdEe.