Ý nào sau đây không đúng

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ của các nước Đông Nam Á?

A. Hệ thống giao thông được mở rộng và tăng thêm.

B. Thông tin liên lạc được cải thiện và nâng cấp.

C. Hệ thống ngân hàng, tín dụng được phát triển và hiện đại.

D. Mạng lưới dịch vụ phát triển đều khắp giữa các nước trong khu vực.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề ôn luyện 3 - Tổ hợp KHXH cực hay có đáp án !!