Sản phẩm khi thuỷ phân etyl axetat...

Câu hỏi: Sản phẩm khi thuỷ phân etyl axetat trong môi trường NaOH là:

A. CH3COONa và C2H5OH.

B. CH3COONa và CH3OH.

C. C2H5COONa và C2H5OH.

D. C2H5COONa và CH3OH.