Thủy phân este X (C4H

Câu hỏi: Thủy phân este X (C4H6O2) mạch hở trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Tỉ khối của Z với khí H2 là 16. Phát biểu đúng là: 

A. Công thức hóa học của X là CH3COOCH=CH2

B. Chất Z có khả năng tham giá phản ứng tách nước tạo anken.

C. Chất Y có khả năng là mất màu dung dịch Br2.

D. Chất Y, Z không cùng số nguyên tử H trong phân tử.