Quan sát Atlat Địa lí Việt Nam tra...

Câu hỏi: Quan sát Atlat Địa lí Việt Nam trang 10 xác định sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất trong các hệ thống sông?

A. Sông Mê Công.

B. Sông Hồng.      

C. Sông Đồng Nai.

D. Sông Thái Bình.